Teuge, Gelderland

 • Plaats: Teuge, Gelderland
 • Aantal paarden: 3 tot 4, ijslanders
 • Oppervlakte: ca. 6.000 m2
 • Opdrachtgever: particulier
 • Opdracht: - Ontwerp, 2D (zwartwit), 3D
  - Aanleg padenstelsel
  - Plaatsen afrastering
  - Kleinschalig beplantingsplan

Het perceel ligt landschappelijk gezien in het kampenlandschap, op de grens met het broekontginningslandschap. De bodem bestaat uit enkeerdgrond (humusrijk fijn zand) maar het terrein ligt op de overgang naar klei op fijn zand. Ten westen van het perceel loopt een droge verbindingszone.

Op dit perceel was sprake van groot achterstallig onderhoud. Om nieuw natuur èn een Paddock Paradise® een kans te geven moesten er met name uitheemse plantensoorten worden verwijderd. Grootste uitdaging op dit terrein was om een verbinding te maken tussen twee delen die gescheiden werden door de boerderij en de oprit.

Het padenstelsel is deels met halfverharding en boomschors aangelegd. Het laatste omdat graafwerkzaamheden teveel bemoeilijkt werden. Er is een poel gegraven en een rijbak/open ruimte aangelegd.